Back to top

АКЦИЯ МАЯ! ПРОФИЛЬ "КАРДИОРИСК"

Жүрегіңізді ❤ тексеріп алыңыз!
"Кардиориск" профилі бойынша талдауларды жеңілдікпен тапсырыңыз!

Бұл профиль жүрек-қан тамыр аурулардың даму қаупін, сондай-ақ қалыптасқан патологиялардың ауыртпалығын айқындайды:

"Стандартты" пакеті тек қана диагностикалық ақпарат береді, демек жүректің анық ақаулары жоқ, бірақ қауіп тобына жататын (жасына қарай, зиянды әдеттері бар, тұқым қуалаушылық) пациенттерге арналған:

 • триглицеридтер
 • жалпы холестерин
 • ЛПНП холестерин
 • ЛПВП холестерин
 • атерогендік индексі
 • глюкоза (қандағы қант құрамы)


"Толық" пакеті "Стандартты" профиліне кіретін барлық зерттеулерді, сонымен қатар келесіні:

 • А1аполипопротеині
 • В аполипопротеині
 • С-реактивті ақуыз.
 • кардио (сезімталдығы жоғары)


"Кеңейтілген" пакет кардиоваскулярды проблемалардың негізгі себептерінен басқа, жүрек жеткіліксіздігін да анықтауға мүмкіндік береді. Бұл ретте талдаулар "Толық" профиліне кіретін зерттеулерді де, сондай-ақ келесіні де қамтиды:

 • Pro-BNP – бірегей ақуызды, бұл ақуыздың деңгейі жүректің ишемиялық ауруы басталып жатқан сатысында көтеріле бастайды.


Проверьте своё сердце❤! Скидка на профиль "Кардиориск"!

Профиль отображает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также тяжесть уже имеющихся патологий:

"Стандартный" профиль дает диагностическую информацию для пациентов, не имеющих явных проблем с сердцем, но которые входят в группу риска (возраст, вредные привычки, наследственность):

 • Триглицериды
 • Холестерин общий
 • Холестерин ЛПНП
 • Холестерин ЛПВП
 • Индекс атерогенности
 • Глюкоза (сахар в крови)


"Полный" пакет включают в себя все исследования, входящие в "Стандартный" профиль, а также:

 • Аполипопротеин А1
 • Аполипопротеин В
 • С-реактивный белок.
 • Кардио (высокочувствительный)


"Расширенный" пакет помимо основных причин кардиоваскулярных проблем, позволяет определить сердечную недостаточность.

Анализы включают в себя все анализы, входящие в "Полный" профиль и:

 • Pro-BNP – уникальный белок, уровень которого повышается в крови уже на ранней стадии ишемической болезни сердца.


1.05 - 31.05

Поделиться в социальных сетях: